O projektu

Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Elon a jsem Patronem poznání a zároveň Patronem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska II (alias MAP Opavsko II), který již velmi dobře znáte.

Jsem velmi rád, že Vám v tuto chvíli mohu představit také nový web MAP II, která je připraven pro Vás a další zástupce vzdělávacích institucí. Pomocí něj se můžete dostat k informacím, které vás zajímají, přihlásit na vzdělávací akce, které se budou v rámci MAP II realizovat a dočtete se o různých aktualitách z oblasti vzdělávání.

Co to jsou MAP?

Místní akční plán (MAP) je soubor aktivit, které podporují rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let. Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství širokého spektra aktérů v této oblasti od zřizovatelů škol, přes školy samotné, instituce zájmového a neformálního vzdělávání a nezapomíná se ani na rodiče. Třemi hlavními projektovými tématy jsou předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost na základních školách a inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je podmínkou nastavení jednotné podoby metodické podpory zřizovatelům škol i školám samotným a zároveň má zajistit systematické čerpání evropských financí pro školská zařízení z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Výhradním zpracovatelem projektu je Místní akční skupina Opavsko, která má dlouholetou zkušenost s budováním místního partnerství v regionu.

Co lze od Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání očekávat?

Mezi očekávané výstupy patří:

  • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území,
  • soubor aktivit, v němž budou navržena konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách,
  • návrh jednoduchých aktivit přispívajících ke zkvalitnění spolupráce v zájmu dětí a žáků,
  • návrhy aktivit, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, krajských a státních dotačních programů nebo jiných operačních programů,
  • návrh aktivit cílených mimo resort školství (např. do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání),
  • sběr informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV a IROP.

Z pravidelných setkání pedagogů a dalších představitelů vzdělávání vzešel Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023, který je určující pro odůvodnění investic do škol v daném území a umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru jejich koncentrace.

Co je cílem společného setkání partnerů MAP?

vzájemně se seznámit, navázat kontakty, vyslechnout si vaše názory a zkušenosti

  • vytvořit funkční Partnerství, které spojuje jedno téma – VZDĚLÁVÁNÍ

Proč právě ELON – patron poznání?

Celý výsledný Elon je dlouhým příběhem. Když jsme vstupovali do projektu MAP II, chtěli jsme, aby gró našeho PR nesly hlavně děti. Takže první věc, kterou jsme chtěli, bylo, aby se propagační roll-up projektu skládal výhradně z kreseb dětí, které na Vítkovsku navštěvují základní a mateřské školy. Získání kreseb jsme proto navázali na výtvarnou soutěž, které jsme ale potřebovali dát nějaký příběh, aby byla pro děti a žáky atraktivní. Nebudete tomu věřit, ale když jsme 1. 2. 2018 startovali náš projekt, na druhé straně zeměkoule se právě Elon Musk chystal vypustit svou slavnou Teslu na oběžnou dráhu kolem Slunce. A najednou jsme měli před sebou celý příběh, dokreslený s přispěním každého člena našeho projektového týmu. Hlavní postavou se tak stal právě Elon, mimozemská bytost z planety MAP, která se chce od našich dětí dozvědět vše o české škole, jak to v ní vypadá, co v ní děti dělají. A protože patron projektu musí mít svou podobu, vyhlásili jsme ještě jednu externí soutěž pro žáky ZUŠ, kteří nám podobu Elona měli navrhnout. Vše pak vyústilo veřejnými výstavami ve Vítkově a Opavě a výslednou podobou Elona. A s tím vším se nakonec zrodil ještě slogan celého našeho projektu – …poznání je zázrak. Ve sloganu se tak zračí touha dítěte po poznání nového, které je malým zázrakem zažehávajícím jiskřičku zvídavosti a touhy po dalších faktech. Stejně jako Elon Musk chce objevovat doposud nepoznané zákoutí vesmíru, tak i děti objevují svůj svět a hledají v něm prostor pro vlastní realizaci. Takže každý z nás má vlastně v sobě svého malého zvídavého Elona.