Asistenti pedagoga se zaměřili na střediska výchovné péče

27. listopad 2018

V pořadí druhé setkání asistentů pedagoga a školních asistentů z Vítkovska se zaměřilo na činnost Střediska výchovné péče v Opavě (dále jen SVP), na to jak pracovat se žákem s poruchami chování, jak dobře zvládat obtížné situace spojené s výchovnými potížemi žáka, či jak komunikovat se žákem a rodičem. Speciálním hostem setkání byla Mgr. Hana Eleková, speciální pedagožka etopedka působící v SVP v Opavě. V úvodu setkání proběhlo sdílení zkušeností z práce zúčastněných s konkrétními dětmi (jmenování konkrétních případů z praxe, typu postižení a omezení dětí), z čehož vyplynulo, co si slibují od setkání, jaké odpovědi hledají a jaká témata chtějí diskutovat. Lektorka navázala představením činnosti středisek výchovné péče, seznámila účastníky s jejich hlavními úkoly a zdůraznila, jak se liší od speciálně pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden. Cílovou skupinou klientů střediska výchovné péče totiž nejsou pouze děti a jejich rodiče, ale také pedagogičtí pracovníci, kteří se na ně mohou obracet s širokou škálou dotazů. V další části setkání se lektorka zaměřila na popis problémů, se kterými se děti s výchovnými potížemi nejčastěji potýkají, seznámila účastníky se skrytými příčinami těchto potíží a popsala, jakým způsobem reagují děti s ADHD či děti s osobnostními a psychickými problémy, ale také proč. Závěr setkání byl věnován konkrétním metodám práce s dětmi se jmenovanými poruchami/omezeními. Ze závěrečné diskuze vyplynulo, že právě metody a možnosti relaxačních technik jsou inspirativní a bylo by vhodné se jimi dále zabývat a rozvíjet tak znalosti asistentů.